Alhambra Motel | Visit Stockton
Alhambra Motel

Alhambra Motel

1565 South El Dorado St.
Stockton, California 95206
Phone: (209) 466-5481

Mapped location of Alhambra Motel

Alhambra Motel