Misaki Sushi & Bar

Misaki Sushi & Bar
222 N. El Dorado Street Stockton, CA 95202

Details

  • Japanese
  • Japanese/Sushi